logo
"Людська комедія" О. Бальзака: джерела, семантика, структура, відлуння

1.2 Основні ознаки французького реалістичного роману

Щоб краще ознайомитись з особливостями такого роману, спершу потрібно визначити поняття реалізму як течії.

Літературознавці характеризують реалізм (франц. realisme -- матеріальний, предметний) як художньо-стильовий напрямок, що домінував у літературі ХІХ ст. Розвиток реалізму починався на основі романтизму. Саме представники романтизму і реалізму разом брали участь у боротьбі з класицистами. Проте, після революції 1830 р. реалісти і романтики розійшлись у своїх поглядах. І стали критикувати один одного.

Хоча, Єлізарова М.Є. зазначила "... між французьким реалізмом першого періоду... та романтизмом існує складний родинний звязок". Дійсно, можемо цілком погодитись з думкою Єлізарової. Оскільки, реалізм взяв від романтизму прийоми, методи та провідні теми. Вони обидва акцентують увагу на внутрішній світ людини.

Якщо брати реалізм другого періоду, то він кардинально відрізняється від романтизму.

1.Якщо в романтизмі фантастичне зображення дійсності, то в реалізмі - всебічне і правдиве.

2. В реалізмі наявний аналіз взаємин особистості й суспільства.

3. Реалізм висуває типізацію людей.

4. Саме вплив соціальних обставин впливає на життя людини, в той час як романтизмі панують видумані та незвичайні обставини [11, c. 59].

Дослідивши головні ознаки реалізму, переходимо до визначення особливостей французького реалістичного роману.

В ХІХ ст. стрімкого розвитку в літературі набула проза, а саме жанр роману. То ж ознайомимось з визначенням роману.

Роман - великий за обсягом епічний твір, у якому життя звичайних людей розкривається на тлі історичних, соціальних подій чи обставин. Становлення французького реалістичного роману пов`язують з творчістю Бальзака.

Представники французького реалізму плідно використовували такі види романів:

1. Соціальний - висувається на передній план, як відзначав О. Бальзак, французька література перша серед інших створила тип суспільної людини в найбільш численних його проявах.

Риси:

- широта проблем, змальованих у суспільстві;

- високий викривальний пафос;

2. Історичний - реалісти використовували цей вид роману для зображення сьогоденного життя суспільства.

Риси:

- демократизація героя;

- в центрі роману - внутрішній світ людини.

3. Психологічний - великий за обсягом епічний твір, у якому автор зосереджує увагу на духовному світі персонажів. В такому романі аналізується особистість або суспільство вцілому.

4. Соціально-побутовий - ідеологізація приватного життя, побуту персонажів. Соціально-побутовий роман часто відтворює конфлікт між людиною та суспільством. Та намагається його розв`язати.

Отже, особливостями французького реалістичного роману є:

- розкриття взаємозв`язку між характером людини та впливом соціальних обставин на її життя;

- показ представників різних соціальних класів та відносини між ними;

- типологізація людей;

- наявність складних та суперечливих характерів у персонажів романів;

- аналіз суспільства.

Говорячи про французький реалістичний роман, варто приділити також увагу самому поняттю реалізм.

Реалізм (франц. realisme -- матеріальний, предметний) -- художньо-стильовий напрямок, що домінував у літературі ХІХ ст.

Основними положеннями реалізму слід вважати наступні:

1. Правдиве і всебічне відображення дійсності.

2. В центрі - внутрішній світ людини.

3. Аналіз взаємин особистості й суспільства.

4. Вплив соціальних обставин на життя людини.

5. Типізація людей.

6. Пізнання дійсності.

Оноре де Бальзак (1799--1850) відіграв велику роль у розвитку літератури XIX століття, формуванні нової реалістичної естетики [7, c. 231].