logo
"Людська комедія" О. Бальзака: джерела, семантика, структура, відлуння

2.6 Вплив на розвиток світової літератури

Оноре де Бальзак вiдiграв велику роль у розвитку лiтератури XIX столiття, у формуваннi нової реалiстичної естетики. Смiливiсть i масштабнiсть задумiв - ось що характеризує його творчiсть. Найвидатнiшим його утвердженням стала епопея "Людська комедiя" - грандiозний цикл прозових творiв. Критичне ставлення до сучасностi примусило письменника наполегливо вивчати дiйснiсть, дослiдити причини iсторичних змiн, що сталися на його очах.

Бальзак порiвнює життя суспiльства з життям природи, тому ставить собi за мету дослiдити його, визначити основнi види, типи, на якi суспiльство подiляється, описавши їх, i в такий спосiб наблизитися до розумiння суспiльства. Вмiння Бальзака розкривати органiчний взаємозвязок окремого i загального став основою задуманого твору. Автор розумiв, що поставив дуже складне завдання, бо взаємини мiж людьми багатограннi та значно складнiшi, нiж мiж тваринами. Бальзак замислив 120 творiв, але встиг завершити 96. "Людська комедiя" створювалася протягом майже усього творчого життя письменника.

Творчістю Бальзака захоплювалися навіть українські письменники другої половини XIX -- початку XX ст. від Марка Вовчка до М. Коцюбинського. Переклади його творів українською мовою зявляються в останній третині XIX ст. У 1884 р. у Львові вийшов роман "Батько Горіо" як літературний додаток до журналу "Діло". Широке входження письменника в українську культуру починається у 20--30-х роках XX ст., коли зявляються в українських перекладах основні його твори. Цей процес тривав у повоєнні роки. Класичними стали переклади українською мовою, виконані І. Сидоренко, Є. Дробязко, В. Підмогильним, М. Рудницьким та ін. Все це свідчить про те, що творчість Бальзака стала на стільки близькою тогочасному суспільству, що просто не залишилося байдужих до творчості цього письменника.

І навіть зараз, у ХХІ столітті, більшість літературознавців, вивчаючи літературу тогочасної епохи, все частіше і частіше звертаються до творчості Бальзака.

Така популярність і такий вагомий вплив цього письменника на світову літературу можна пояснити тим, що у своїх творах він зображував не просто людей, а людські образи, які присутні у кожному суспільстві у різні часи. І якщо сучасна людина прочитає один з творів Бальзака, вона знайде чимало спільних рис, притаманних сучасному суспільству.

Висновки

В ході написання нашої курсової роботи ми дослідили становище в ХІХ ст., розглянули основні ознаки французького роману та проаналізували значення Бальзака як теоретика та практика реалізму. Нами також була детально вивчена ідейна та художня своєрідність твору Бальзака "Людська комедія, його вплив на розвиток світової літератури вцілому.

В ході написання нашої курсової роботи ми прийшли до висновків, які полягають у наступному:

1. Дослідивши історичні умови, які панували у Франції в ХІХ ст., ми можемо сказати, що, переживши кілька революцій, французький народ був ладен піти на все заради того, щоб покращити своє становище, умови свого життя. Саме і обумовило критичний погляд людей на оточуючу дійсність, що знайшов своє відображення в літературі.

2. В ході нашого дослідження ми визначили основні характерні риси французького реалістичного роману, які полягають у наступному: правдивість, реальність зображення взаємин між людьми, широта змальованих проблем суспільства, високий викривальський пафос, демократизація героя та зображення внутрішнього світу людину.

3. Проведене нами дослідження дає підстави стверджувати, що Бальзак, як теоретик та практик реалізму вміло відтворював усю тогочасну ситуацію в суспільcтві з такої точки зору, що у його творах, на відміну від попередників, зображені не лише негативні, але й позитивні якості людей. Вагома увага також була приділена взаємозвязку окремих особистостей з певними явищами дійсності та предметами.

4. В ході написання нашої курсової роботи нами було визначено, що творча історія задуму написання "Людської комедії" була обумовлена прагненням Бальзака створити такий твір, який би систематизував раніше написані ессе та інші матеріали, дав повне історичне зображення тогочасної дійсності у ретроспективному масштабі.

5. Дане дослідження дало нам змогу визначити джерела "Людської комедії", якими виступили раніше створені романи та новели Бальзака. Ідейним же джерелом цього літературного твору стала "Божественна комедія" Данте, яка надихнула Бальзака новизною своєї структури та креативним задумом.

6. В ході написання даної курсової роботи ми зясували, що семантика "Людської комедії" обумовлена складним переплетінням історичних та реальних подій, в умовах яких проявляються ті, чи інші людські якості.

7. Дослідивши структуру "Людської комедії", ми можемо зробити висновок, що, не дивлячись на усю її складність, можна виділити її три основні частини: "Етюди про звичаї", "Філософські етюди" та "Аналітичні етюди". Іншою особливістю структури даного твору є перехідні персонажі, з якими читач періодично зустрічається, знайомлячись з певним романом чи новелою.

8. В ході нашого дослідження ми прийшли до висновку, що вагомий вплив "Людської комедії" Бальзака обумовлений крупно масштабним задумом автора ґрунтовно дослідити причини і наслідки історичних подій, в умовах яких йому довелося жити, в умовах яких формувалися стосунки між людьми їхні взаємовідносини. Автор поставив таку високу планку для письменників-наступників, що його досягнення важко перевершити. Вони слугують не лише літературною, але й історичною базою для сучасних дослідників історії та літератури.

Таким чином можна ще раз підтвердити, що Бальзак своєю "Людською комедією" зробив надзвичайно вагомий внесок до світової літератури. Його творчістю продовжують захоплюватись, її продовжують вивчати та використовувати для подальших історичних та літературних досліджень.

Список використаних джерел

1. "Бальзак". Стефан Цвейг. Изд. "Саранск". 1981г.

2. "Оноре де Бальзак". Под. ред. П.Ф. Алешкина. Изд. "Голос". 1992 г.

3. "Французская литература XIX-XX вв. - М.: Кивин, 2002 г.- 312 с.

4. Грифцов Б.А. Отец Горио // Грифцов Б.А. Как работал Бальзак. - М., 1958. - С. 203-238.

5. Енциклопедичний довідник - У 2 т. Т1 За ред Н. Михальського та Б. Щавурського. Богдан, 2005-824с.

6. Єлізарова М. Бальзак. Очерк творчества / М. Елизарова. - М. : Гослитиздат, 1951. - 94 с.

7. Зарубіжна література ХІХ століття. - К., 1992.

8. Затонський Д.В Бальзак История всемирной литературы. - Т. 6. - М., 1989

9. Історія світової літератури. - К., 1999.

10. Коган П.С. Романтизм и реализм в европейской литературе XIX века / П.С. Коган. - СПб., 1914. - 122 с.

11. Літературна енциклопедія. - М., 1989.

12. Моруа А. "Прометей, или Жизнь Бальзака",

13. Мурав`єва Н.І. Бальзак : учеб. пособие / Н.И. Муравьева. - М. : Учпедгиз

14. Обломиевский Д. Бальзак : этапы творческого пути / Д. Обломиевский. - М. : Гос. изд-во худ. лит., 1961. - 590 с.

15. Обломиевский Д. Д. Основные этапы творческого пути Бальзака

16. Парнасова И.К. "Все о Бальзаке" - М.: Просвещение, 1997 г. - 410 с.

17. Реизов Б. Г. Бальзак.-- Л., I960.;

18. Соловйова Н.О , Дмитрієв О.С., Є.А. Петрова. Исторія зарубіжної литератури ХІХ ст. / Н.О Соловйова-2 видання-М. Вісшая школа, 2000,-559 с.

19. Чичерін О.В. Произведения Оноре де Бальзака "Гобсек" и "Утраченные иллюзии", 1982. 96 с